Informații acționari

Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMCIM S.A. din data de 20 mai 2022, acționarii au hotărât aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021 si descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

De asemenea, acționarii au decis ca întreaga sumă reprezentând profit net, înregistrat de Societate în cursul anului 2021, sa fie repartizată în contul 117 – profit nerepartizat.

În consecință, ROMCIM S.A. nu va distribui către acționari, în cursul anului 2022, dividende aferente încheierii exercițiului financiar 2021.

x